Historia - History 

Keväällä 2013 joukko nuoria imatralaisia vaikuttajia päättivät perustaa monikulttuurisuusyhdistyksen, jonka päätavoitteena olisi perustaa Imatralle oma luovien alojen toimintakeskus - matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa paikalliset ja alueelliset tekijät voisivat toimia yhdessä edistäen kulttuuria, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä luovan tekemisen kautta. Kipinä tekemiseen syttyi, ja yhdistys merkittiin kaupparekisteriin syksyllä 2013.

Perustajajäsen ja toimintakonseptin tuotteistaja Rita Wallenius kävi kertomassa Kipinän ideologiasta eri tahoille, etsien toiminnalle toteutusmahdollisuuksia. Wallenius on itse maahanmuuttaja, joka on voinut omasta kokemuksestaan kertoa siitä, miten tärkeä Kipinän kaltainen taho olisi maahanmuuttajille eri elämänvaiheissa. Hän tutustui myös muihin monikulttuurisiin toimintakeskuksiin Suomessa, jonka seurauksena toiminnan konkreettinen suunnittelu, sekä toteutus alkoi.

Keväällä 2014 yhdistys sai hyviä uutisia rahoittajiltaan (Imatran kaupunki ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy). Näin toiminnalle annettiin oikeat edellytykset ja mahdollisuudet ja Imatralle syntyi Monikulttuurinen toimintakeskus Kipinä. Toimintakeskus avasi ovensa imatralaisille syksyllä 2014.

Kipinän toiminta on jatkunut jo 10 vuoden ajan. Toiminta on kasvanut ja kehittynyt kävijöidensa näköiseksi. Käyntien määrä Kipinässä on merkittävästi kasvanut (yli 60%) ja yli puolet kävijöistä osallistuu toimintaan säännöllisesti. Kipinä tarjoaa tärkeitä osallistumisen muotoja kuten vapaaehtoistyö, harjoittelu- ja TE-palveluiden työkokeilupaikkoja, mentorointia ja palveluohjausta erilaisiin paikallisiin palvelukanaviin ja kunnan harrastustoimintaan. Tarjoamme matalan kynnyksen kohtaamisia Olohuoneessa yli 160 kertaa vuodessa ja järjestämme yli 300 erilaista ohjattua kerhoa vuosittain, kävijöitä meillä on ihan kaikenikäisiä - vauvasta vaariin. Toiminta on kaikille avoin ja maksuton, erityisesti suomalaisia kävijöitä ja vapaaehtoisia tarvitsemme mukaan toimintaan, tervetuloa! 

Onko sinulla maahanmuuttajaystävä tai -tuttu? Tuo hänet Kipinään!

Kuka tahansa kansainvälisyydestä, monikulttuurisuudesta ja yhdessä tekemisestä kiinnostunut on tervetullut meille. 

KIPINÄ - jo 10 vuotta yhdessä tekemistä Imatralla.

In spring of 2013 a group of young influencers from Imatra decided to start a multicultural center, of which the main goal would be to create Imatra its own activity center for creative fields; a low-treshold meeting place which local and regional operators could work together in, developing culture, multiculturality and a sense of community through creative activity. A spark for creation was lit and the association was marked into the business register in fall of 2013. 

The founding member and activity producer Rita Wallenius went around telling different parties about Kipinä's ideology, looking for opportunities to execute the activity. Wallenius herself is an immigrant, who has been able to share, from personal experience, how important a party like Kipinä could be for immigrants in different periods of life. She also got to know other multicultural activity centers in Finland, which led to Kipinä's tangible planning as well as its practical execution. 

 In spring of 2014 the association received good news from its funders (the city of Imatra and Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy). This led to activity being given proper requirements and possibilities and The Multicultural Center Kipinä was born. 

 Kipinä's activity has already extended to over ten years. Activity has grown and developed to the needs of its visitors. The amount of visits in Kipinä has grown significantly (over 60%) and over half of its visitors takes part in the activity regularly. Kipinä offers important forms of participation, such as volunteer work, work training and TE -service tryouts, mentoring and service guidance for different local service channels and the municipality's extracurricular activity. We offer low-treshold encounters in our Olohuone over 160 times a year and we organize over 300 different directed clubs every year. Have have visitors of all ages - from babies to grandparents! Our activities are open and free for everyone. We are especially in need of Finnish visitors and volunteers in our activity, welcome! 

 Do you have an immigrant friend or acquaintance? Bring them to Kipinä! 

 Anybody who is interested in internationality, multiculturality and doing things together is welcome to Kipinä. 

Kipinä - 10 years together in Imatra!